2. Бүлекнең төп бурычлары
2.1.
Төп бурыч булып Ютазы муниципаль районы территориясендә  архитектура һәм шәһәр төзелеше өлкәсендә дәүләт муниципаль сәясәте үткәрү тора.


3.     Бүлекнең төп функцияләре
3.1. Бүлек түбәндәге функцияләрне үти:

-          шәһәр төзелешен планлаштыру белән бәйле документацияне эшкәртә, экспертиза үткәрә, иҗтимагый тикшерү, килешү һәм раслауга тапшыруны тәэмин итә;
- Ютазы районы территориясе үсеше шәһәр төзелеше планлаштыруның территориаль  схемасы, Ютазы районы территориясен төзекләндерү, инженерлык, транспорт, иҗтимагый инфраструктура  проектлары схемасы карау һәм килешү;
- җирле программалар, иҗтимагый – икътисади үсеш программаларын төзү һәм тормышка ашыруда катнаша;
- шәһәр төзелеше документациясен эшкәртү һәм тормышка ашыруны контрольдә тота, аны төзүчеләргә әлеге документларны дәүләт, муниципаль органнар белән килешергә ярдәм итә;
- җир файдалану, төзелеш кагыйдәләрен, башка шәһәр төзелеше өлкәсенә караган җирле, норматив, хокукый актлар  төзүне тәэмин итә;
- билгеләнгән тәртиптә төзелешкә документлар әзерләү, рөхсәт бирүне тормышка ашыра;
- билгеләнгән тәртиптә шәһәр төзелеше документларын эшкәртүгә архитектура – планлаштырылган биремнәр бирә;
- шәһәр төзелеше һәм проект  документацияләре , төзекләндерү, архитектур бизәлешне эшкәртүне контрольдә тота;
- төзелеш өчен җир участоклары сайлауга булыша,;
- авыл җирлекләренең генераль планын раслау һәм тормышка ашыруны контрольдә тота;
- төзелеш өчен җир участоклары  бүлеп бирү буенча Башкарма комитет карары проектын, график, текст материалларын әзерләүдә  катнаша;
- җир участокларының чиген билгеләүдә катнаша;
- авыл хуҗалыгы, шәһәр, авыл җирлекләре өчен кулланылган территориягә мөнәсәбәтле документларны  килештерә;
- шәһәр төзелеше сораулары буенча гражданнарның, юридик затларның  гаризаларын, мөрәҗәгатьләрен карый һәм үз компетенция чикләрендә карарлар кабул итә;

-          - үз компетенциячикләрендә авыл җирлекләре, шәһәр тибындагы Урыссу бистәсе җирләрен куллану һәм саклауны контрольдә тота;

-          -  районны төзекләндерү, торак – хуҗалык объектларына   реконструкция, модернизация, капиталь ремонт ясау программасын эшләү һәм тормышка ашыру эшен оештыра;  юл хуҗалыгы, транспорт, энергетика, элемтә, төзелеш  буенча ипотекаторак кредитлау һәм башка дәүләт программаларының үтәлешенә булышлык итә;

-          “Капиталь төзелеш” тармагы  буенча районның иҗтимагый –икътисади үсешен прогнозлауда катнаша;

- Дәүләт архитектура – төзелеш надзоры белән торак фонды, иҗтимагый, мәдәни, көнкүреш объектлары төзелеше сораулары буенча элемтәдә тора;

-          торак -  коммуналь, төзелеш, транспорт, энергетика, элемтә, юл хуҗалыгы дәүләт оешмалары белән идарә хөкемнәре чыгару буенча үз копетенция чикләрендә тәкъдимнәр әзерли;

-          гомуми кулланылышта булган юлларны, күперләрне, башка транспорт, инженерлык корылмаларын төзү һәм ремонтлауны оештыруда катнаша;
- муниципаль берәмлек составына кергән торак фонды, коммуналь хуҗалык объектларына капиталь ремонт ясауны оештыра;

-           - электр, суүткәргеч, канализация, җылылык һәм газ челтәре, корылмалар, автоюл төзелеше планы буенча учреждениеләргә, оешмаларга бәяләмәләр бирә;

-          -  торак – коммуналь хуҗалык, иҗтимагый, мәдәни, көнкүреш объектлары төзелеше проектларының үтәлешен контрольдә тота, проектларга экспертиза үткәрә;

-          -  муницираль район территориясендә яңа объектлар урнаштыру тәкъдимнәрен карый һәм аларның төзелешен законнар нигезендә килештерә;

-  билгеләнгә тәртиптә техник инвентаризация бюросы белән берлектә техник исәп һәм иҗтимагый –мәдәни объектларны инвентаризацияләү үткәрә;

-  төзелешкә, иҗтимагый, мәдәни, көнкүреш, торак фонд  объектларына капиталь һәм агымдагы ремонт ясауга билгеләнгән бюджетчараларының үзләштерелешен контрольдә тота;

-  үз компетенцияләре чикләрендә  шәһәр төзелеше  законнарының үтәлешен контрольдә тота;

- җир эшләре җитештерелешенә рөхсәт бирә;
- реклама урнаштыруга рөхсәт бирә.

Архитектура һәм шәһәр төзелеше бүлеге җитәкчесе
Элемтә өчен мәгълүмат
Телефон: (85593)2-73-07

Галиева Алсу Фәнил кызы
Галиева Алсу Фәнил кызы


Телефон: (85593)2-73-07

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования